Ji-Wit小型資產管理系統:

http://ji-wit.com/rfidapp/Ji-Wit物流溯源系統:

前端APP

#

Web後端

#
#

資產管理系統:

前端APP

#

Web後端

#

人員管理系統:

#

布草管理系統:

#

車載工具/裝備管理系統

#
#

支持手機/平板無線接入讀取

#

演示